Atrial flutter with 1:1 rapid wide QRS atrioventricular conduction in a patient following traditional surgical repair on atrial septal defect: a case study

Jingxiu Li, Yanlin Wang, Fujun Zhang, Min Gao, Xueqi Li, Jing Wang, Xinxin Di, Muqiu Wang, Xin Qiu, Beibei Ding