Association of ApoA1 to ApoB ratio and other serum ratios with ischemia and reperfusion injury in patients with acute myocardial infarction

Chao Chen, Yu-Jiao Wei, Hong-Ji Zhou, Chao Zhang, Hao Zhang, Feng-Qiang Xu, Shan Li, Yi An