Diagnosis and management of free-floating filling defect in carotid artery—a case report

Jianbin Zhang, Zhiyong Zhou, Xueqiang Fan