Vol 5 (March 2020): Journal of Xiangya Medicine

Editorial 
Sex education reduces child abuse: is this the right way forward?
Fernando N. Fácio Jr, Laura Lemos Cury, Luís Cesar F. Spessoto
Journal of Xiangya Medicine 
2020;
5:
10  
Case Report 
Ischemic mitral regurgitation combined with massive true ventricular aneurysm
Yang Li, Ran Dong
Journal of Xiangya Medicine 
2020;
5:
9  
Case Report 
Coexistence of multiple congenital anomalies: quadricuspid pulmonary valve, infundibular pulmonary stenosis, coronary artery anomaly, biventricular hypertrophy, and short stature
Kiyoo Mori, Mariko Yagi, Masaya Shimojima, Naoto Maekawa, Eich Kuroda, Masayuki Takamura, Masakazu Yamagishi
Journal of Xiangya Medicine 
2020;
5:
8  
Case Report 
Bronchial carcinoid, unusual manifestation: a case report
Margita Belicová, Dana Prídavková, Veronika Jankovičová, Katarína Balážová, Marián Mokáň
Journal of Xiangya Medicine 
2020;
5:
7  
Brief Report 
Myocardial bridging mimicking Wellens’ syndrome
Gustavo Lemos Pederçole, Marcos Danillo Peixoto Oliveira, Marcela Armelin Moritz, Renato Buchalla Barbar Cury, Adriano Caixeta
Journal of Xiangya Medicine 
2020;
5:
6  
Original Article 
Association of diastolic blood pressure with history of stroke in community hypertensive patients: a cross-sectional study
Chao-Lei Chen, Lin Liu, Yu-Qing Huang, Geng Shen, Jia-Yi Huang, Yu-Ling Yu, Song-Tao Tang, Ji-Yan Chen
Journal of Xiangya Medicine 
2020;
5:
5  
Original Article 
Respiratory healthcare resource allocation in rural hospitals in Hunan, China: a cross-sectional survey
Juan Jiang, Ruoxi He, Huiming Yin, Shizhong Li, Yuanyuan Li, Yali Liu, Fei Qiu, Chengping Hu
Journal of Xiangya Medicine 
2020;
5:
4  
Original Article 
Efficiency of mechanical chest compressions with the LUCAS device in out-of-hospital cardiac arrest patients: a meta-analysis
Mao Liu, Kai Tang, Jiao Ai, Zhuang Shuai, Jiankang Zheng, Junqi Gou, Zhan Lv
Journal of Xiangya Medicine 
2020;
5:
3  
Original Article 
Impact of rest on office blood pressure in patients with hypertension and diabetes at the national obesity centre of Yaounde: a cross-sectional study in Sub-Saharan Africa
Sylvain Raoul Simeni Njonnou, Aimée Tiodoung Timnou, Martine Claude Etoa Etoga, Ahmadou Musa Jingi, Jerome Boombhi, Chris Nadège Nganou-Ngnindjo, Ba Hamadou, Liliane Mfeukeu-Kuate, Sylvie Ndongo Amougou, Marie-Josiane Ntsama Essomba, Odette Kengni Kebiwo, Mesmin Dehayem Yefou, Gloria Ashuntantang, Eugène Sobngwi
Journal of Xiangya Medicine 
2020;
5:
2  
iMDT Corner 
Multidisciplinary team approach on a case of bilateral interstitial pneumonia
Yijun He, Yu Xia, Yongbin Hu, Hui Zhou, Hongjun Zhao, Qun Luo, Wanli Ma, Martin Kolb, Amornpun Wongkarnjana, Reoto Takei, Yoshinori Tanino, Jie Meng
Journal of Xiangya Medicine 
2020;
5:
1