Vol 4 (August 2019): Journal of Xiangya Medicine

Review Article 
Cardiovascular diseases in Tanzania: The burden of modifiable and intermediate risk factors
Wilfrida P. Roman, Haikael David Martin, Elingarami Sauli
Journal of Xiangya Medicine 
2019;
4:
33  
Original Article 
KCNA5 gene variation is not associated with the pulmonary hypertension in systemic sclerosis patients
Jiao Ai, Mao Liu, Zhuang Shuai, Kai Tang, Jiankang Zheng, Jinxi Yang, Lihan Peng
Journal of Xiangya Medicine 
2019;
4:
32  
iMDT Corner 
Multiple calcifications in the skin and viscera: a case report
Huan Li, Meng Wang, Guanghui Lian, Xueying Long, Christina Fleming, Eli D. Ehrenpreis, Ahmed Khattab, Lisa Nyberg, Jie Peng
Journal of Xiangya Medicine 
2019;
4:
31