Metabolism and secretion mechanism of catecholamine syndrome and related treatment strategies

Yalin Liu, Yong Wang, Maojun Zhou, Liang Zhang, Yingxian Pang, Cikui Wang, Qiao Xiao, Longfei Liu