Xiangya Spirit shines in Wuhan during construction and operation of the cabin hospital for COVID-19 patients

Junmei Xu, Weihong Zhu, Yang Wang, Min Hou, Zhiguang Zhou, Aijing Luo