Prof. Jianzhong Hu: run an academic journal in the spirit of Xiangya

Lili Liao, Shaoling Li, Litao Zhou, Dan Yang, Yanqing Wu

Abstract

If you think in terms of a year, plant a seed; if in terms of ten years, plant trees; if in terms of 100 years, teach the people.—Quan Xiu, Guanzi